privacyverklaringWelcome on the website of voc-districhamp

[vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_column_text 0=””]cliquez ici pour Français[/vc_column_text][vc_column_text 0=””]click here for English[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column 0=””][vc_column_text]Privacyverklaring (uitgebreidere versie):

Voc-districhamp kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Voc-districhamp en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Voc-districhamp verstrekt. Voc-districhamp kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Dhr Paul Delbeke via info@voc-districhamp.be

Verwerkingsdoeleinden

Voc-districhamp verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Voc-districhamp uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (toestemming).

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Voc-districhamp verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaarperiode

Voc-districhamp bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Voc-districhamp worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Voc-districhamp gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen, en/of
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@voc-districhamp.be

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Google Analytics 

Voc-districhamp maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Voc-districhamp bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan voc-districhamp te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Voc-districhamp heeft hier geen invloed op.

Voc-districhamp heeft Google geen toestemming gegeven om via Voc-districhamp verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

WordPress 

Onze website is gemaakt met WordPress CMS en cookies worden gebruikt om basic data te bewaren bij uw interactie met onze site.

Beveiligen

Voc-districhamp neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Voc-districhamp maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Voc-districhamp verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Voc-districhamp op via info@voc-districhamp.be. www.voc-districhamp.be is een website van Voc-districhamp.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel- commission@privacycommission.be).

Voc-districhamp is als volgt te bereiken:

Voc-districhamp

Brugsesteenweg 66

8740 Pittem

 

 [/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1529915729228{border-right-width: 20px !important;border-left-width: 20px !important;background-color: #ededed !important;}”]Déclaration relative à la protection de la vie privée (version détaillée) 

voc-districhamp traite des données à caractère personnel conformément à la présente déclaration relative à la protection de la vie privée. Pour plus d’informations ou en cas de questions ou de remarques concernant notre politique relative à la protection de la vie privée, vous pouvez vous adresser à M. Paul Delbeke via paul@voc-districhamp.be.

Finalités du traitement

voc-districhamp collecte et traite les données à caractère personnel de clients à des fins de gestion de la clientèle et des commandes (notamment administration des clients, suivi des commandes/livraisons, facturation, suivi de la solvabilité).

Fondement(s) juridique(s) du traitement

Les données à caractère personnel sont traitées en vertu de l’article 6.1. ( autorisation) du Règlement général pour la protection des données.

Dans la mesure où le traitement de données à caractère personnel a lieu en vertu de l’article 6.1. (autorisation), le client a toujours le droit de retirer l’autorisation accordée.

Transmission à des tiers

Si cela est nécessaire pour la réalisation des objectifs fixés, les données à caractère personnel du client seront partagées au sein de l’Espace économique européen avec d’autres sociétés (du groupe voc-districhamp qui sont directement ou indirectement liées à voc-districhamp ou à tout autre partenaire de voc-districhamp.)

voc-districhamp garantit que ces bénéficiaires prendront les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour protéger les données à caractère personnel.

Délai de conservation

Les données à caractère personnel traitées à des fins de gestion de la clientèle seront conservées durant le délai nécessaire pour satisfaire aux exigences légales (notamment sur le plan de la comptabilité).

Droit de consultation, de rectification, de suppression, de limitation, d’opposition et de transmissibilité de données à caractère personnel

Le client a à tout moment le droit de consulter ses données à caractère personnel et peut les (faire) rectifier si elles sont incorrectes ou incomplètes, les faire supprimer, en limiter le traitement et s’opposer au traitement des données à caractère personnel le concernant en vertu de l’article 6.1, y compris le profilage sur la base de ces dispositions.

Le client a en outre le droit d’obtenir une copie (dans un format structuré, courant et lisible par machine) de ses données à caractère personnel et de faire envoyer les données à caractère personnel à une autre société.

Afin d’exercer les droits susmentionnés, il est demandé au client :

  • d’adapter lui-même les paramètres de son compte client ; et/ou
  • d’envoyer un e-mail à l’adresse e-mail suivante : paul@voc-districhamp.be.

Marketing direct

Le client a le droit de s’opposer gratuitement à tout traitement de ses données à caractère personnel à des fins de marketing direct.

Google Analytics

Nous utilisons Google Analytics pour collecter des informations sur le comportement des visiteurs sur notre site Web.

Google Analytics garde des informations sur les pages que vous visitez, depuis combien de temps vous êtes sur le site, comment vous êtes arrivé et sur quoi vous cliquez.

Ces données Google Analytics sont collectées via une balise JavaScript dans les pages de notre site et ne sont pas liées à des informations personnellement identifiables.

Par conséquent, nous ne collectons ni ne gardons vos informations personnelles (par exemple, votre nom ou votre adresse), de sorte que ces informations ne peuvent pas être utilisées pour identifier qui vous êtes.

WordPress

Notre site Web gère le célèbre CMS WordPress et les cookies sont utilisés pour stocker des données de base sur vos interactions avec notre site Web.

Plainte

Le client a le droit de déposer plainte auprès de la Commission de la protection de la vie privée (Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles – commission@privacycommission.be).

voc-districhamp

Brugsesteenweg 66

8740 Pittem

 

 [/vc_column_text][vc_empty_space 0=””][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_column_text 0=””]Privacy statement template (comprehensive version):

voc-districhamp processes personal information in compliance with this privacy statement. For further information, questions or comments on our privacy policy, please contact M. Paul Delbeke at paul@voc-districhamp.be.

Purposes of the processing

voc-districhamp collects and processes customers’ personal data for customer and order management (customer administration, order/delivery follow-up, invoicing, solvency follow-up).

Legal foundation for the processing

Personal data is processed based on Article 6.1. (a) consent) of the General Data Protection Act.

Insofar as the processing of personal data takes place based on Article 6.1.  (consent), customers always have the right to withdraw the given consent.

Transfer to third parties

If required to achieve the set purposes, the customers’ personal data will be shared with other companies (in the voc-districhampgroup) within the European Economic Area, which are linked directly or indirectly with voc-districhamp or with any other partner of voc-districhamp.

voc-districhamp guarantees that these recipients will take the necessary technical and organisational measures for the protection of personal data.

Retention period

Personal data processed for customer management will be stored for the time necessary to satisfy legal requirements (in terms of bookkeeping, among others).

Right to inspection, improvement, deletion, limitation, objection and transferability of personal data

The customer has at all times the right to inspect their personal data and can have it improved/improve it should it be incorrect or incomplete, have it removed, limit its processing an object to the processing of their personal data based on Article 6.1, including profiling based on said provisions.

Furthermore, the customer is entitled to obtain a copy (in a structured, standard and mechanically readable form) of their personal data and to have said personal data forwarded to another company.

In order to exercise the aforementioned rights, the customer is requested to:

Direct marketing

The customer is entitled to object free of charge to the processing of any processing of their personal data aimed at direct marketing.

Google Analytics

We use Google Analytics to collect information about visitor behaviour on our website. Google Analytics stores information about what pages you visit, how long you are on the site, how you got here and what you click on. This Analytics data is collected via a JavaScript tag in the pages of our site and is not tied to personally identifiable information. We therefore do not collect or store your personal information (e.g. your name or address) so this information cannot be used to identify who you are.

WordPress

Our website runs the popular WordPress CMS and cookies are used to store basic data on your interactions with our website.

Complaint

The customer has the right to file a complaint with the Belgian Privacy Protection Commission (35 Rue de la Presse, 1000 Brussels – commission@privacycommission.be).

voc-districhamp

Brugsesteenweg 66

8740 Pittem

 

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]